ارقام بودجه درباره بخش حمل‌ونقل چه می‌گویند؟

دخل ‌و‌ خرج یک وزارتخانه عیالوار

ترابران- در لایحه بودجه سال 1400 مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل برابر با 231.309.061 ميليون ریال پیش‌بینی شده كه رشد 28 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 1399 را نشان می‌دهد، با این وجود، با پيش‌بينی نرخ تورم حدود 30 درصدی برای سال آینده، می‌توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل‌ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 – به رغم آنكه عدد مطلق آن افزایش یافته است- رشد منفی خواهد داشت.

این در حالی است که بخش عمده‌ای از گردش مالی و پروژه‌های بخش حمل‌ونقل در قالب شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت راه مدیریت می‌شود كه اطلاعات هریک از این شرکت‌ها در بودجه سال 1400 از یک سطر فراتر نمی‌رود و اطلاعی از طرح‌ها، پروژه‌ها و یا حتی تفكيک سرفصل‌های هزینه‌ای و درآمدی این شرکت‌ها در این لایحه یافت نمی‌شود.

در لایحه بودجه سال 1400، اعتبارات بخش حمل‌ونقل با رویكرد توسعه‌ای تدوین شده كه با توجه به تعدد طرح‌های مختلف در هریک از برنامه‌ها و حجم عمليات اجرایی آنها، به رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نياز دارد. درحالی كه امكان ارتقای بهره‌وری از امكانات موجود با هزینه‌های به مراتب كمتر و در بازه زمانی كوتاه‌تر ميسر است.

فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال 1400 شامل برنامه‌های زیر است:

– ارائه خدمات هواشناسی،

– توسعه حمل‌ونقل ریلی،

– توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای،

– توسعه حمل‌ونقل هوایی،

– توسعه حمل‌ونقل دریایی،

– برنامه‌ریزی، راهبری و توسعه حمل‌ونقل.

اعتبارات برنامه‌های حمل‌ونقل فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال 1400 معادل 125.745.000 ميليون ریال پیش‌بینی شده كه نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از ر شد 9/18 درصدی برخوردار است. بيشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین‌شهری به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (62.9 درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (34 درصد) و بخش بسيار ناچيزی از آن (حدود 3 درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد كه با حكم بند 24 سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه مبنی بر نيازمند بازنگری در سهم، «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» است.

1- برنامه توسعه حمل‌ونقل ريلي

برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی شامل 55 طرح است و اعتبارات آن در لایحه بودجه سال 1400 معادل 42744 ميليارد ریال پیش‌بینی شده. این اعتبار معادل 34 درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 13.5درصد برخوردار است كه در مقایسه با رشد اعتبارات رقيب اصلی این بخش، یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای كه رشدی 21 درصدی دارد، به‌مراتب كمتر است.

55 طرح برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی از طرح‌های در دست اجرای سال‌های گذشته است و طرح جدیدی در این برنامه برای سال 1400 پيشنهاد نشده است. ضمنا هيچكدام از طرح‌ها در سال آتی به پایان نخواهند رسيد و عمليات اجرایی طرح‌های این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد یافت كه اعتبار لازم برای اتمام عمليات اجرایی آنها معادل 1437808 ميليارد ریال پیش‌بینی شده كه با ادامه روند موجود اعتباری (تخصيص 100 درصد اعتبارات مصوب) اتمام عمليات اجرایی این طرح‌ها با فرض ثبات شرایط، حدود 34 سال زمان نياز خواهد داشت.

2- برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال 1400 معادل 79069 ميليارد ریال پیش‌بینی شده كه معادل 62.9 درصد اعتبار حمل‌ونقلی فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 معادل 21 درصد رشد دارد. این در حالی است كه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه معادل 18.2 درصد پیش‌بینی شده است.

از آنجا كه عمليات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل 1496261 ميليارد ریال برای اتمام عمليات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذكور پیش‌بینی شده كه با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصيص كامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود حدود 19 سال برای اتمام عمليات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نياز باشد.

3- برنامه توسعه حمل‌ونقل هوايي

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در لایحه بودجه سال 1400 معادل 712 ميليارد ریال پیش‌بینی شده كه نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 حدود 13.8درصد كاهش یافته است. شایان ذكر است كه هزینه توسعه حمل‌ونقل هوایی كشور از محل درآمد هزینه سازمان هواپيمایی كشوری تامين می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 بخش ناچيزی از منابع مورد نياز برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی است.

در این برنامه 12 طرحی كه از اعتبارات ملی تامين می‌شود گنجانده شده است و عبارتند از: طرح‌های احداث فرودگاه سقز، تامين تجهيزات و ماشین‌آلات، تعمير و تجهيز فرودگاه بین‌المللی شيراز، تعميرات اساسی و خرید تجهيزات و ماشین‌آلات، توسعه فرودگاه رامسر، خرید هواپيمای آزمایشی استاندارد پرواز، کمک‌های فنی و اعتباری حمل‌ونقل هوایی، مشاركت در احداث فرودگاه وليعصر، مشاركت و تكميل فرودگاه بین‌المللی امام خمينی، تعمير و تجهيز فرودگاه شاهرود، احداث فرودگاه شهيد مدرس و مطالعه و احداث فرودگاه سراب.

4- برنامه توسعه حمل‌ونقل دريايي

سازمان بنادر و دریانوردی هزینه‌های مورد نيازش را از محل درآمد خود تامين می‌کند و سهمی از بودجه عمومی دولت ندارد، بنابراین در برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی اعتباراتی برای سه برنامه در خصوص احداث و بهسازی بنادر صيادی در نظر گرفته شده كه متولی آن سازمان شيلات است.

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در لایحه بودجه سال 1400 معادل 1110 ميليارد ریال پیش‌بینی شده كه نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل  26.9 درصد برخوردار است.

5- برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل

اعتبار برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال 1400 معادل 310 ميليارد ریال پیش‌بینی شده كه نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 7/66 درصد برخوردار است. این برنامه متشكل از دو طرح است كه عبارتند از: تامين تجهيزات و ماشین‌آلات و مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌ونقل و تدوین ضوابط و مقررات زیرساخت‌ها.

 

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستايي

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی كه ذیل فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده، شامل 17 طرح توسعه‌ای است و برای آن اعتباری معادل 14672 ميليارد ریال پیش‌بینی گردیده كه این رقم نسبت به سال 1399 افزایش 79.6 درصدی داشته است.

برای طرح كمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سه هدف كمی تعيين شده است كه عبارتند از:

1- از رده خارج كردن 25 هزار دستگاه از خودروهای فرسوده

2- خرید و نوسازی 17 هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس (متوسط 50 درصد سهم دولت)

3- خرید و نوسازی 16 هزار دستگاه خودرو عمومی كوچك.

 

ردیف‌های متفرقه

در ماده ‌واحده لایحه بودجه سال 1400 برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی ردیف‌های متفرقه ارائه شده است كه موارد مربوط به بخش حمل‌ونقل تحت سه عنوان اعتبارات یارانه‌ها، اعتبارات متمركز درآمد – هزینه و اعتبارات ردیف‌های موردی (موقت) ارائه شده است. از مجموع 254 طرح ليست شده، 164 طرح مشتمل بر مطالعه احداث، تبدیل، تكميل یا بهسازی زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل است. 164 طرح حمل‌ونقل یاد شده شامل موارد زیر است:

– 125 طرح مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای،

– 22 طرح مربوط به حمل‌ونقل ریلی،

– 16 طرح در حوزه حمل‌ونقل هوایی (بخش فرودگاهی)

– 1 طرح در موضوع حمل‌ونقل دریایی (احداث اسكله تجاری)

تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مطبوعاتی نشریران در آذرماه سال ۱۳۷۷، اولین شماره ماهنامه اقتصاد ترابری ایران «ترابران» را منتشر کرد. این ماهنامه از همان سال تا کنون، با همکاری خلاق ترین کارشناسان صنعت حمل و نقل و انجمن های صنفی مرتبط ، به شکل مستمر منتشر شده است. >>

تماس با ما
  • آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، روبروی هتل بزرگ تهران، پلاک 492، طبقه سوم
  • شماره تلگرام:‌ 09052640588
  • تلفکس:‌ 88925937 – 88925938 – 88900489
  • ایمیل: tarabaranmag@yahoo.com , tarabaranmag@gmail.com